Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
18. Eki. 75
19. Eki. 65
20. Eki. 64
21. Eki. 71
22. Eki. 56
23. Eki. 61
24. Eki. 77

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
18. Eki. 2
19. Eki. 1
20. Eki. 2
21. Eki. 3
22. Eki. 2
23. Eki. 3
24. Eki. 1

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
18. Eki. 2
19. Eki. 3
20. Eki. 4
21. Eki. 2
22. Eki. 2
23. Eki. 3
24. Eki. 2