Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
17. Nis. 97
18. Nis. 85
19. Nis. 91
20. Nis. 97
21. Nis. 106
22. Nis. 105
23. Nis. 95

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
17. Nis. 9
18. Nis. 11
19. Nis. 10
20. Nis. 6
21. Nis. 5
22. Nis. 7
23. Nis. 10

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
17. Nis. 4
18. Nis. 5
19. Nis. 5
20. Nis. 4
21. Nis. 4
22. Nis. 4
23. Nis. 5