Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
10. May. 86
11. May. 92
12. May. 99
13. May. 90
14. May. 88
15. May. 82
16. May. 67

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
10. May. 3
11. May. 5
12. May. 8
13. May. 10
14. May. 11
15. May. 9
16. May. 9

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
10. May. 1
11. May. 2
12. May. 2
13. May. 2
14. May. 2
15. May. 2
16. May. 2