Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
24. Kas. 64
25. Kas. 86
26. Kas. 85
27. Kas. 71
28. Kas. 15
29. Kas. 25
30. Kas. 15

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
24. Kas. 5
25. Kas. 4
26. Kas. 3
27. Kas. 2
28. Kas. 3
29. Kas. 8
30. Kas. 12

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
24. Kas. 5
25. Kas. 2
26. Kas. 2
27. Kas. 1
28. Kas. 6
29. Kas. 22
30. Kas. 12

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
24. Kas. 0
25. Kas. 0
26. Kas. 0
27. Kas. 0
28. Kas. 0
29. Kas. 0
30. Kas. 0