Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
18. Eki. 79
19. Eki. 76
20. Eki. 87
21. Eki. 85
22. Eki. 56
23. Eki. 70
24. Eki. 92

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
18. Eki. 2
19. Eki. 2
20. Eki. 3
21. Eki. 4
22. Eki. 2
23. Eki. 4
24. Eki. 5

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
18. Eki. 2
19. Eki. 1
20. Eki. 2
21. Eki. 2
22. Eki. 3
23. Eki. 4
24. Eki. 4

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
18. Eki. 0
19. Eki. 0
20. Eki. 0
21. Eki. 0
22. Eki. 0
23. Eki. 0
24. Eki. 0