Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
22. Eyl. 90
23. Eyl. 90
24. Eyl. 83
25. Eyl. 83
26. Eyl. 77
27. Eyl. 59
28. Eyl. 72

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
22. Eyl. 8
23. Eyl. 11
24. Eyl. 7
25. Eyl. 2
26. Eyl. 2
27. Eyl. 2
28. Eyl. 1

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
22. Eyl. 5
23. Eyl. 7
24. Eyl. 4
25. Eyl. 2
26. Eyl. 2
27. Eyl. 2
28. Eyl. 2

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
22. Eyl. 0
23. Eyl. 0
24. Eyl. 0
25. Eyl. 0
26. Eyl. 0
27. Eyl. 0
28. Eyl. 0