Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
9. May. 98
10. May. 111
11. May. 124
12. May. 130
13. May. 96
14. May. 109
15. May. 114

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
9. May. 8
10. May. 7
11. May. 7
12. May. 11
13. May. 10
14. May. 10
15. May. 11

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
9. May. 4
10. May. 4
11. May. 3
12. May. 3
13. May. 3
14. May. 4
15. May. 4

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
9. May. 0
10. May. 0
11. May. 0
12. May. 0
13. May. 0
14. May. 0
15. May. 0