Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
3. Tem. 53
4. Tem. 76
5. Tem. 58
6. Tem. 53
7. Tem. 84
8. Tem. 78
9. Tem. 84

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
3. Tem. 2
4. Tem. 4
5. Tem. 4
6. Tem. 5
7. Tem. 5
8. Tem. 6
9. Tem. 7

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
3. Tem. 1
4. Tem. 2
5. Tem. 1
6. Tem. 2
7. Tem. 2
8. Tem. 2
9. Tem. 2