Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
10. Oca. 69
11. Oca. 74
12. Oca. 67
13. Oca. 63
14. Oca. 54
15. Oca. 42
16. Oca. 65

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
10. Oca. 4
11. Oca. 2
12. Oca. 2
13. Oca. 1
14. Oca. 0
15. Oca. 0
16. Oca. 2

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
10. Oca. 3
11. Oca. 2
12. Oca. 3
13. Oca. 5
14. Oca. 4
15. Oca. 8
16. Oca. 6