Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
14. Tem. 57
15. Tem. 48
16. Tem. 59
17. Tem. 66
18. Tem. 75
19. Tem. 71
20. Tem. 30

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
14. Tem. 4
15. Tem. 2
16. Tem. 4
17. Tem. 6
18. Tem. 8
19. Tem. 8
20. Tem. 10

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
14. Tem. 1
15. Tem. 2
16. Tem. 2
17. Tem. 2
18. Tem. 3
19. Tem. 2
20. Tem. 3