Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
16. Haz. 108
17. Haz. 97
18. Haz. 72
19. Haz. 87
20. Haz. 92
21. Haz. 114
22. Haz. 86

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
16. Haz. 5
17. Haz. 7
18. Haz. 4
19. Haz. 5
20. Haz. 5
21. Haz. 7
22. Haz. 5

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
16. Haz. 2
17. Haz. 2
18. Haz. 2
19. Haz. 2
20. Haz. 2
21. Haz. 2
22. Haz. 2