Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
9. Eki. 79
10. Eki. 93
11. Eki. 83
12. Eki. 81
13. Eki. 78
14. Eki. 77
15. Eki. 94

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
9. Eki. 5
10. Eki. 5
11. Eki. 5
12. Eki. 2
13. Eki. 2
14. Eki. 6
15. Eki. 9

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
9. Eki. 3
10. Eki. 3
11. Eki. 2
12. Eki. 2
13. Eki. 2
14. Eki. 1
15. Eki. 2