Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
19. Nis. 119
20. Nis. 110
21. Nis. 104
22. Nis. 99
23. Nis. 95
24. Nis. 92
25. Nis. 96

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
19. Nis. 9
20. Nis. 6
21. Nis. 3
22. Nis. 9
23. Nis. 20
24. Nis. 4
25. Nis. 2

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
19. Nis. 5
20. Nis. 3
21. Nis. 3
22. Nis. 3
23. Nis. 4
24. Nis. 3
25. Nis. 2