Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
9. Haz. 84
10. Haz. 90
11. Haz. 104
12. Haz. 96
13. Haz. 111
14. Haz. 95
15. Haz. 85

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
9. Haz. 10
10. Haz. 17
11. Haz. 7
12. Haz. 6
13. Haz. 6
14. Haz. 12
15. Haz. 35

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
9. Haz. 3
10. Haz. 2
11. Haz. 3
12. Haz. 3
13. Haz. 3
14. Haz. 3
15. Haz. 2