Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
3. Ara. 34
4. Ara. 58
5. Ara. 43
6. Ara. 50
7. Ara. 60
8. Ara. 66
9. Ara. 70

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
3. Ara. 0
4. Ara. 0
5. Ara. 1
6. Ara. 0
7. Ara. 1
8. Ara. 2
9. Ara. 0

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
3. Ara. 3
4. Ara. 3
5. Ara. 5
6. Ara. 2
7. Ara. 4
8. Ara. 3
9. Ara. 3