Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
11. Eki. 76
12. Eki. 70
13. Eki. 74
14. Eki. 64
15. Eki. 70
16. Eki. 70
17. Eki. 62

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
11. Eki. 1
12. Eki. 1
13. Eki. 2
14. Eki. 0
15. Eki. 0
16. Eki. 1
17. Eki. 1

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
11. Eki. 3
12. Eki. 3
13. Eki. 3
14. Eki. 3
15. Eki. 2
16. Eki. 3
17. Eki. 3