Havadaki zararlı maddeler Davos

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
3. Nis. 97
4. Nis. 98
5. Nis. 91
6. Nis. 92
7. Nis. 86
8. Nis. 98
9. Nis. 110

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
3. Nis. 14
4. Nis. 13
5. Nis. 4
6. Nis. 6
7. Nis. 7
8. Nis. 7
9. Nis. 11

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
3. Nis. 6
4. Nis. 5
5. Nis. 3
6. Nis. 3
7. Nis. 3
8. Nis. 3
9. Nis. 4