Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
14. Tem. 98
15. Tem. 84
16. Tem. 127
17. Tem. 134
18. Tem. 134
19. Tem. 138
20. Tem. 110

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
14. Tem. 8
15. Tem. 4
16. Tem. 10
17. Tem. 9
18. Tem. 11
19. Tem. 16
20. Tem. 17

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
14. Tem. 4
15. Tem. 5
16. Tem. 5
17. Tem. 4
18. Tem. 4
19. Tem. 4
20. Tem. 5

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
14. Tem. 0
15. Tem. 0
16. Tem. 0
17. Tem. 0
18. Tem. 0
19. Tem. 0
20. Tem. 0