Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
13. Eki. 73
14. Eki. 100
15. Eki. 79
16. Eki. 68
17. Eki. 85
18. Eki. 103
19. Eki. 92

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
13. Eki. 10
14. Eki. 6
15. Eki. 6
16. Eki. 10
17. Eki. 11
18. Eki. 14
19. Eki. 15

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
13. Eki. 6
14. Eki. 4
15. Eki. 3
16. Eki. 2
17. Eki. 3
18. Eki. 6
19. Eki. 4

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
13. Eki. 0
14. Eki. 0
15. Eki. 0
16. Eki. 0
17. Eki. 0
18. Eki. 0
19. Eki. 0