Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
13. Ağu. 103
14. Ağu. 70
15. Ağu. 114
16. Ağu. 121
17. Ağu. 104
18. Ağu. 130
19. Ağu. 139

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
13. Ağu. 5
14. Ağu. 2
15. Ağu. 4
16. Ağu. 5
17. Ağu. 7
18. Ağu. 8
19. Ağu. 14

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
13. Ağu. 3
14. Ağu. 2
15. Ağu. 4
16. Ağu. 5
17. Ağu. 4
18. Ağu. 5
19. Ağu. 6

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
13. Ağu. 0
14. Ağu. 0
15. Ağu. 0
16. Ağu. 0
17. Ağu. 0
18. Ağu. 0
19. Ağu. 0