Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
16. Eki. 68
17. Eki. 73
18. Eki. 48
19. Eki. 53
20. Eki. 87
21. Eki. 36
22. Eki. 30

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
16. Eki. 0
17. Eki. 3
18. Eki. 4
19. Eki. 4
20. Eki. 4
21. Eki. 3
22. Eki. 3

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
16. Eki. 1
17. Eki. 2
18. Eki. 4
19. Eki. 3
20. Eki. 4
21. Eki. 3
22. Eki. 4

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
16. Eki. 0
17. Eki. 0
18. Eki. 0
19. Eki. 0
20. Eki. 0
21. Eki. 0
22. Eki. 0