Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
11. Ara. 70
12. Ara. 60
13. Ara. 45
14. Ara. 33
15. Ara. 42
16. Ara. 74
17. Ara. 60

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
11. Ara. 2
12. Ara. 4
13. Ara. 6
14. Ara. 14
15. Ara. 18
16. Ara. 6
17. Ara. 2

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
11. Ara. 3
12. Ara. 6
13. Ara. 9
14. Ara. 20
15. Ara. 21
16. Ara. 9
17. Ara. 4

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
11. Ara. 0
12. Ara. 0
13. Ara. 0
14. Ara. 0
15. Ara. 0
16. Ara. 0
17. Ara. 0