Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
17. Nis. 81
18. Nis. 79
19. Nis. 100
20. Nis. 109
21. Nis. 119
22. Nis. 120
23. Nis. 85

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
17. Nis. 14
18. Nis. 13
19. Nis. 11
20. Nis. 11
21. Nis. 10
22. Nis. 9
23. Nis. 16

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
17. Nis. 9
18. Nis. 9
19. Nis. 8
20. Nis. 8
21. Nis. 7
22. Nis. 7
23. Nis. 8

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
17. Nis. 0
18. Nis. 0
19. Nis. 0
20. Nis. 0
21. Nis. 0
22. Nis. 0
23. Nis. 0