Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
18. Nis. 133
19. Nis. 135
20. Nis. 127
21. Nis. 118
22. Nis. 118
23. Nis. 109
24. Nis. 110

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
18. Nis. 9
19. Nis. 9
20. Nis. 7
21. Nis. 6
22. Nis. 14
23. Nis. 36
24. Nis. 6

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
18. Nis. 7
19. Nis. 5
20. Nis. 4
21. Nis. 3
22. Nis. 3
23. Nis. 3
24. Nis. 2

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
18. Nis. 0
19. Nis. 0
20. Nis. 0
21. Nis. 0
22. Nis. 0
23. Nis. 0
24. Nis. 0