Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
3. Nis. 116
4. Nis. 114
5. Nis. 114
6. Nis. 129
7. Nis. 127
8. Nis. 136
9. Nis. 114

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
3. Nis. 18
4. Nis. 16
5. Nis. 15
6. Nis. 13
7. Nis. 15
8. Nis. 14
9. Nis. 18

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
3. Nis. 9
4. Nis. 9
5. Nis. 7
6. Nis. 6
7. Nis. 7
8. Nis. 5
9. Nis. 6

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
3. Nis. 0
4. Nis. 0
5. Nis. 0
6. Nis. 0
7. Nis. 0
8. Nis. 0
9. Nis. 0