Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
10. Oca. 57
11. Oca. 54
12. Oca. 85
13. Oca. 63
14. Oca. 61
15. Oca. 41
16. Oca. 54

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
10. Oca. 10
11. Oca. 14
12. Oca. 5
13. Oca. 1
14. Oca. 0
15. Oca. 2
16. Oca. 11

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
10. Oca. 9
11. Oca. 10
12. Oca. 6
13. Oca. 5
14. Oca. 3
15. Oca. 9
16. Oca. 15

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
10. Oca. 0
11. Oca. 0
12. Oca. 0
13. Oca. 0
14. Oca. 0
15. Oca. 0
16. Oca. 0