Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
18. Eki.
19. Eki. 38
20. Eki. 48
21. Eki. 52
22. Eki. 52
23. Eki. 79
24. Eki. 63

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
18. Eki. 24
19. Eki. 27
20. Eki. 22
21. Eki. 26
22. Eki. 23
23. Eki. 21
24. Eki. 16

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
18. Eki. 12
19. Eki. 14
20. Eki. 12
21. Eki. 11
22. Eki. 13
23. Eki.
24. Eki.

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
18. Eki. 0
19. Eki. 0
20. Eki. 0
21. Eki. 0
22. Eki. 0
23. Eki.
24. Eki.