Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
11. Ara. 59
12. Ara. 68
13. Ara. 69
14. Ara. 87
15. Ara. 81
16. Ara. 51
17. Ara. 65

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
11. Ara. 0
12. Ara. 0
13. Ara. 2
14. Ara. 1
15. Ara. 0
16. Ara. 1
17. Ara. 3

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
11. Ara. 3
12. Ara. 4
13. Ara. 4
14. Ara. 3
15. Ara. 2
16. Ara. 3
17. Ara. 4

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
11. Ara. 0
12. Ara. 0
13. Ara. 0
14. Ara. 0
15. Ara. 0
16. Ara. 0
17. Ara. 0