Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
9. Haz. 95
10. Haz. 86
11. Haz. 88
12. Haz. 87
13. Haz. 112
14. Haz. 132
15. Haz. 107

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
9. Haz. 7
10. Haz. 6
11. Haz. 3
12. Haz. 5
13. Haz. 4
14. Haz. 7
15. Haz. 12

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
9. Haz. 3
10. Haz. 3
11. Haz. 3
12. Haz. 5
13. Haz. 4
14. Haz. 4
15. Haz. 3

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
9. Haz. 0
10. Haz. 0
11. Haz. 0
12. Haz. 0
13. Haz. 0
14. Haz. 0
15. Haz. 0