Havadaki zararlı maddeler Rigi

Ozon (O₃)

ozon
µg/m³
17. Haz. 91
18. Haz. 107
19. Haz. 122
20. Haz. 150
21. Haz. 113
22. Haz. 109
23. Haz. 115

veri kaynağı: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Ince toz (PM₁₀)

ince toz
µg/m³
17. Haz. 9
18. Haz. 8
19. Haz. 10
20. Haz. 11
21. Haz. 13
22. Haz. 14
23. Haz. 7

Azot dioksit (NO₂)

azot dioksit
µg/m³
17. Haz. 5
18. Haz. 5
19. Haz. 6
20. Haz. 5
21. Haz. 5
22. Haz. 6
23. Haz. 5

Kükürt dioksit (SO₂)

kükürt dioksit
µg/m³
17. Haz. 0
18. Haz. 0
19. Haz. 0
20. Haz. 0
21. Haz. 0
22. Haz. 0
23. Haz. 0